HƯỚNG DẪN NHIỆM VỤ GIÁO DỤC MẦM NON NĂM HỌC 2016-2017

Tháng Chín 29, 2016 9:11 sáng

 

Căn cứ Quyết định số       /QĐ-BGDĐT ngày    tháng   năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (BGDĐT) về ban hành kế hoạch thời gian năm học 2016-2017 của Giáo dục Mầm non (GDMN), Giáo dục Phổ thông (GDPT), Giáo dục Thường xuyên (GDTX); Chỉ thị số    /CT-BGDĐT ngày   /8/2016 của Bộ GD&ĐT về nhiệm vụ trọng tâm của GDMN, GDPT, GDTX và GDCN năm học 2016-2017; Công văn  số….     /BGDĐT-GDMN ngày   tháng   năm 2016 của Bộ GD&ĐT về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Mầm non năm học 2016-2017. Căn cứ Quyết định số 2156 /QĐ-UBND ngày 20/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về kế hoạch thời gian năm học 2016-2017; Công văn số    / SGDĐT – GDMN ngày   tháng   năm 2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Bình về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2016 – 2017; Phòng Giáo dục và Đào tạo Quảng Trạch hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017 như sau:

  1. 1438738861896_10695
  2. NHIỆM VỤ CHUNG

 

  1. Tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung của Nghị quyết 29-NQ/CP, Nghị quyết số 44/NQ-CP của Chính phủ, Quyết định 2653/QĐ-BGDĐT ngày 09 tháng 6 năm 2014 của Bộ GD&ĐT, Chương trình hành động số 27-CTr/TU của Ban thường vụ Tỉnh Ủy, Kế hoạch số 610/KH-UBND ngày 09/6/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo. Kế hoạch 1894/KH-SGDĐT ngày 30/9/2014 của Sở GDĐT về Phát triển giáo dục và Đào tạo Quảng Bình giai đoạn 2016-2020 và các Nghị quyết, Chỉ thị, Chương trình của Đảng, Chính phủ, Bộ GD&ĐT, của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh. Chương trình hành động số 07-CTr/HU ngày 18 tháng 04 năm 2016 của Ban Thường vụ huyện ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2015 – 2020 về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo lấy đổi mới công tác quản lý giáo dục làm khâu đột phá”. . Trong đó, tập trung chỉ đạo việc nâng cao chất lượng thực hiện Chương trình GDMN và tham mưu xây dựng Kế hoạch phát triển GDMN giai đoạn 2016-2020 định hướng đến 2025.