HƯỚNG DẪN NHIỆM VỤ GIÁO DỤC MẦM NON NĂM HỌC 2016-2017

Tháng Chín 29, 2016 10:28 sáng

Căn cứ Chỉ thị số 3131/CT- BGDĐT ngày  tháng  năm 2016 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về nhiệm vụ trọng tâm của Giáo dục Mầm non (GDMN), Giáo dục Phổ thông (GDPT), Giáo dục Thường xuyên (GDTX) và Giáo dục Chuyên nghiệp (GDCN) năm học 2016-2017; Quyết định số 1893/QĐ-BGDĐT ngày 03 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (BGDĐT) về ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2016-2017 của GDMN, GDPT, GDTX; Quyết định số 2156/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Kế hoạch thời gian năm học 2016-2017 GDMN, GDPT và GDTX; Công văn số   /BGDĐT-GDMN ngày  tháng 7 năm 2016 của Bộ GD&ĐT về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Mầm non năm học 2016-2017, Công văn số 1824/ SGDĐT- GDMN ngày 07  tháng 9 năm 2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Bình về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2016 – 2017; Phòng Giáo dục và Đào tạo Quảng Trạch hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Mầm non năm học 2016-2017 như sau:

  1. NHIỆM VỤ CHUNG
  2. Triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 610/KH-UBND ngày 09/6/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chương trình hành động số 27-CTr/TU của Ban thường vụ Tỉnh Ủy, Quyết định 2653/QĐ- BGDĐT ngày 09 tháng 6 năm 2014 của Bộ GD&ĐT, Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 09/6/2014 của Chính phủ nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 29-NQ/CP của Ban chấp hành trung ương Khóa XI về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo và các Nghị quyết, Chỉ thị, Chương trình của Đảng, Chính phủ, Bộ GD&ĐT, của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh. Chương trình hành động số 07-CTr/HU ngày 18 tháng 04 năm 2016 và Kế hoạch số 721 ngày 15/8/2016 Kế hoạch triển khai thực chương trình về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo lấy đổi mới công tác quản lý giáo dục làm khâu đột phá” giai đoạn 2016 – 2020.
  3. Tập trung chỉ đạo, chú trọng huy động mọi nguồn lực để duy trì, củng cố và đạt vững chắc về Phổ cập; đầu tư xây dựng, tăng trưởng cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác chăm sóc, giáo dục trẻ theo hướng đồng bộ, hiện đại, bền vững; quan tâm ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất cho xã khó khăn. Đẩy mạnh xây dựng trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia gắn với xây dựng trường học thân thiện, xây dựng nông thôn mới.